دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

مبانی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ایزو50001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عملیات خوب کشاورزی و نقش آن در تولید محصولات خوب کشاورزی دارای حد مجاز آلاینده ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدل های ترمودینامکی سیالات صنعت گاز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدل های ترمودینامیکی سیالات صنعت گاز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنولوژی های تبدیلات گاز طبیعی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حداقل غلظت بازدارندگی_حداقل غلظت کشندگی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کاهش مصرف انرژی در مصارف خانگی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول نم زدایی گاز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با آلاینده های هوا و اثرات آن بر محیط زیست و انسان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استقرار سیستم مدیریت انرژی در ساختمان های اداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت انرژی کاربرد آن در قسمت شیمی نیروگاه ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی شبیه سازی انرژی در صنعت با تمرکز بر پمپ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

مبدل های حرارتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بندر خشک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان انگلیسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی مخازن تحت فشار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تشریح الزامات ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمایش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

پیشگام کار خوزستان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت بازیافت انرژی در صنعت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت HSE

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگیزش در کارکنان به وسیله شوق های غیر مالی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی بهینه سازی مصرف سوخت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تئوری های مدیریت کارآفرینی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت کسب و کار های کوچک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نیاز سنجی آموزش ISO 10015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی ، تشریع الزامات و مستند سازی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی و مدیریت انرژی در ساختمانها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طرح تکریم ارباب رجوع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با طرح ریزی جامع منابع انسانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با برنامه ریزی و کنترول پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سنجش رضایت مشتری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

چرخه بهره وری (پیشرفته)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی مجدد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهبود مستمر

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت بحران در صنایع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نوآوری نظام یافته TRIZ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کار گروهی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انگیزش در کارکنان به وسیله مشوق های غیر مالی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فنون مذاکره موفق و برقراری ارتباط موثر

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول مدیریت و سرپرستی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با شش سیگما،رویکرد در افزایش بهره وری و سود آوری سازمان (مقدماتی)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم پایه ISO 9001:2000

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

فنون مذاکره و بازاریابی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار نقش آموزش در رشد و توسعه صنعت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار طرح تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مشتری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

اعتبارات اسنادی و مراحل اجرایی LC

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با H2S

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نمونه برداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

طبقه بندی مشاغل-مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول اخلاق اداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی و فروش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

شش سیگما

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با ایران کد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متره و برآورد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

قوانین و مقررات تامین اجتماعی-بیمه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نماینده مدیریت موفق در سیستم های مدیریتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مفاهیم مدیریت و ممیزی انرژی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با GMP

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با استاندارد ISO 22000

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت تحول در سازمان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مسول حفاظت ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حریق و راههای پیشگیری از آن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فرایند و دیدگاه فرایندی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با قوانین و مقررات کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش تهیه BUSINESS PLAN

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متره و برآورد پروژه های عمرانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن FMEA

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهینه کاوی سیستماتیک Benchmarking

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE پیمانکاران

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

به روزآوری ممیزان داخلی ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سرممیزی ISO 9001:2008 تحت اعتبار IRCA/IQMS A17054

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

به روزآوری ممیزان داخلی ISO/TS 16949:2009

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی در صنایع حمل و نقل ریلی مبتنی بر استانداردIRIS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 22000:2005 ISO

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 تحت اعتبار IRCA/IQMS A17362

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی در صنعت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی 22000:2005 ISO

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکرد مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پسماند

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با سیستم مدیریت انرژی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیکهای حل مساله

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیکهای حل مساله

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی و مستند سازی نیازهای فناورانه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

محلول سازی به روش ساده

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MICROSOFT WORD آشنایی با

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PLC S7 - 300

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PLC S7 - 300

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برق صنعتی پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح 2 آزمون آلتراسونیک مطابق استاندارد ملی ایران 9712

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح 2 آزمون آلتراسونیک مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران 9712

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ابزار دقیق پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی در برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

VT بازرسی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مصرف انرژی در وسایل الکتریکی و هیدروکربنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

VT بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

NDT آزمون های غیر مخرب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی برق صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی چشمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نیوماتیک و پنوماتیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

NDT آزمون های غیر مخرب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مقدماتی EXCEL

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

EPLAN 8

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PLC-S7 300/400

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AC DRAVE

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PLC-LOGO

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

INSTRUMENT

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PLC-S7 1200

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول آسیابانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی سازه های فولادی با نرم افزار ETABS 2016

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS2016

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریگری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حفاظت کاتدی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پنوماتیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست های غیر مخرب NT

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره تخصصی موتورهای الکتریکی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول طراحی و تحلیل سیستم ارت پست برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حفاظت کاتدی در خطوط لوله زیر زمینی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول طراحی و تحلیل سیستم های روشنایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع طراحی تاسیسات برقی ساختمان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجهیزات ابزار دقیق، انواع کاربردها، اجزا و عملکرد آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الکتروهیدرولیک و الکتروپنوماتیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهره برداری پست های فشار قوی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه عملی چیلر تراکمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ناظر ایمنی پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FMEA

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حفاظت کاتدی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان انگلیسی به روش تجاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

excel مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با CNC پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با دستگاههای خنک کننده

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با ایمنی لیفتراک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره اکسل و کاربرد آن در مسائل مهندسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متالوژی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طریقه آشنایی با استاندارد API5CT

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

باربری محصولات فوق سنگین

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کاربرد متالوژی و فیزیک جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجزیه و تحلیل سیستم های قدرت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کابل های فشار قوی و ضعیف و روش انتخاب و سایزینگ آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی محاسبات سایزینگ کابل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی و محاسبات تاسیسات بهداشتی و گازرسانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیرات و نکهداری انواع جرثقیل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کار با خودرو و پمپ های آتش نشانی (تئوری و عملی )

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AUTOCAD3Dنقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی و محاسبات در جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی آسانسور

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی جرثقیل و بالابرها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با انواع شیرآلات صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عیب،کنترل پیچیدگی و تنش های پسماند در جوشکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

VT آزمایش بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TV بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی جوش pt

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی جوشvt

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مواد مصرفی جوشکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناخت و کنترل کیفیت پمپها در صنعت آب و فاضلاب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

NDT روشهای کاربردی آزمون های غیر مخرب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی تصفیه خانه آب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سوخت و احتراق و خوردگی های حاصل از آن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل ولتاژ و فرکانس

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

EPLAN نقشه کشی تابلوهای الکتریکال به کمک نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

(HV) تجهیزات پست های فشار قوی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حلال ها در تصفیه گاز و مدیریت آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی برق برای مهندسان تاسیسات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی چاه آزمایی در مخازن نفتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ساخت توربین های گازی و تجهیزات جانبی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PSCAD تحلیل گذاری سیستم های قدرتی به کمک نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بررسی پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ساخت، تست و نصب مبدل های حرارتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش های انتخاب آلیاژهای فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تصفیه فاضلاب و ملاحظات ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی عایق های حرارتی، رطوبتی و صوتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مواد و تجهیزات رنگ آمیزی تجهیزات نیروگاهی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی چاه آزمایی در مخازن نفتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مواد شیمیایی خطرناک و گازهای چاه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی CNC پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول طراحی پایپینگ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با اصول و انواع یاتاقان های ژورنال و بلبرینگ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی تاسیسات الکتریکی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی و نصب سیستم مانیتورینگ و کنترل هوشمند انرژی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجهیزات الکتریکی نیروگاه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربرد کاتالیست های آلی فلزی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با سیالات حفاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناخت توربین های بخار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق ویژه مهندسین فرآیند

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با تجهیزات مخابراتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روشهای نمونه برداری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جوشکاری پلی اتیلن پنوماتیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کشی تابلوهای الکتریکال به کمک نرم افزار EPLAN

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی CNC مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با فیبرهای نوری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیرات و نگهداری انواع جرثقیل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول طراحی و کارکرد چیلرها و دستگاه خنک کننده

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی محاسبات سایزینگ کابل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل ارتعاشات نت، ایزولاسیون و کنترل و اصلاح فونداسیون

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کشی و نقشه خوانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با تجهیزات اصلی مکانیکی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح 1

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی و محاسبات سردخانه های صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دینامیک و ارتعاش محور

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی و محاسبات در جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آنالیز ارتعاشات ماشین آلات دوار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی یاتاقان و روغنکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار AUTOCAD3D

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با سازه های بتنی و عیوب آن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CNC برنامه نویسی مقدماتی ماشین های کنترل عددی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SPSS کنترل فرایند آماری با نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روشهای نمونه برداری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی آسانسور

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حفاظت کاتدی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کمپرسورها و فرایند تراکم در آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیر و نگهداری گیربکس ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نحوه انتخاب و تعمیر ولوهای صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کشی ساختمان به کمک نرم افزار AUTOCAD2D

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

XSTEEL تهیه نقشه هاس سازه بتنی به کمک نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الکترونیک صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اکسل پیشرفته و کاربرد آن در مسایل مهندسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روشهای نمونه برداری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی آسانسور

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حفاظت کاتدی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کمپرسورها و فرایند تراکم در آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیر و نگهداری گیربکس ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نحوه انتخاب و تعمیر ولوهای صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کشی ساختمان به کمک نرم افزار AUTOCAD2D

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربرد نرم افزار SPSS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الکترونیک صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

NDT روشهای کاربردی آزمون های غیر مخرب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیر و نگهداری جامع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با اصول روانکاری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیر و نگهداری پمپ ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی کنترل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالیبراسیون صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

VT بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عیوب کنترل پیچیدگی و تنش های پسماند در جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روشهای انتخاب آلیاژهای قدرتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمونهای غیر مخرب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خوردگی فلزات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ابزار دقیق مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ابزار دقیق مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با سازه های بتنی و عیوب آن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پایپینگ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روانکاری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار اتوماسیون و ابزار دقیق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MICROSOFT PROJECT برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کشی و نقشه خوانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی جوش در فرآیند های جوشکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی جوش PT

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نمونه برداری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با اصول روانکاری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کمپرسور و فرایند تراکم در آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجهیزات اتوماسیون

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های غیر مخرب جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رنگ و پوشش سطح یک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

لوله و اتصالات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش های نمونه برداری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی آسانسور

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نحوه انتخاب و تعمیر ولوهای صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش های نمونه برداری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

EPLAN P8 نقشه کشی صنعتی با نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ابزار دقیق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش های تعمیر و نگهداری ماشین آلات آرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیرات و نگهداری انواع جرثقیل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پیچیدگی وپسماند در جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کاربرد متالوژی فیزیک جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انواع گیربکس ها و تعمیرات آن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی یاتاقان و روغنکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول حسابداری صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی و طبقه بندی مواد در جوشکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش ریگری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیرات پیشگیرانه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مواد مصرفی جوش کاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

(VFD) ACدرایو

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PLC LOGO سیستم کنترل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با سازه های بتنی و عیوب آن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پست پدمانتد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ارگونومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابداری پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کشی و نقشه خوانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پیشگیری و کنترل آتش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خوردگی فلزات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیرات پیشگیرانه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آنالیز ارتعاشات ماشین آلات دوار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیرات پیشگیرانه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیر و نگهداری پمپ ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ارگونومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیرات و نگهداری جامع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیر و نگهداری گیربکس ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MSPکنترل پروژه با نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نرم افزار پریماورا 6

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نرم افزار پریماورا

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برق و الکترونیک plc s7-300

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی کمپرسور و فرآیند تراکم در آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارتقاء مهارتهای شغلی زنان متناسب با نیازهای جامعه و خانواده (تولیدات (محصولات کشاورزی طبیعی و سالم

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ePLAN 8 نقشه کشی برق صنعتی با نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برق صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نحوه انتخاب و تعمیر انواع ولوهای صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PLC LOGO آشنایی با سخت افزار نویسی از طریق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خوردگی فلزات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست مخرب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نحوه انتخاب و تعمیر انواع پمپ ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

KINCO با کنترل دور AC راه اندازی موتورهای

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فهرست بهاء

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پاورپوینت پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عملیات حرارتی قبل و بعد از جوشکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل نشت و نشت یابی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت خلاق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی فنی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

زمین شناسی نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

شرایط عمومی و اختصاصی پیمانها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم رسیدگی به شکایات مشتری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

شیوه های کار گروهی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

گزارش نویسی فنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات کیفیتی جوشکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

بودارکنندگی گاز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

بهره برداری و نگهداری و تعمیرات شبکه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

ابزارهای آماری و کاربرد آن در اقتصاد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیکهای خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصت ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و کروکی برداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و روشهای فروش و خدمات مشترکین

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار آشنایی با الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

انبارگردانی در صنعت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی ارزش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هزینه های کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ایران کد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

روش های پیشرفته برای آنالیز آماری و محاسبه عدم قطعیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

آنالیز آماری و محاسبه عدم قطعیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی چشمی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی تجهیزات آب و فاضلاب و کپسول های گاز کلر

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی مخازن تحت فشار و ذخیره

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی جوش - پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی مربوطه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تست شبکه و خطوط فشار متوسط

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با آزمون های غیر مخرب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

آنزیم ها و تاثیر آنها بر آرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

حفاظت از زنگ مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی و کنترل کیفیت مخازن تحت فشار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تست شبکه و خطوط فشار متوسط

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

تست شبکه و خطوط فشار متوسط

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفی آب و ایمنی تاسیسات آب و فاضلاب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیکهای حل مساله

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی انطباق محصول

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با شش سیگما

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت آب صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه - پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول انبارداری - مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت آماری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

بهره وری سیز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

XSTEEL تهیه نقشه های سازه بتنی به کمک نرم افزار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تجزیه و تحلیل داده ها براساس استاندارد ISO 10017

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعمیر و نگهداری شیر آلات صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی ساخت و تولید قطعات صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

چیدمان کالا

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی خاص واحدهای انبار،آموزش،تدارکات،آمار،IT

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناخت واریته های گندم محلی و فناوری نان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حمل و نقل و ترانزیت و مسائل مربوطه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی مجدد فرایندها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پروژه و زمانبندی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CNC مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عیب یابی جرثقیل ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ابزار دقیق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با شیوه نصب و راه اندازی و تعمیرات دستگاهای تصفیه آب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنفرانس فن بازار ربات های عملیاتی در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

3D MAX

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متالوگرافی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حفاظت و دفاع شخصی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول نگهداری و پاسداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حفاظت فیزیکی،اصول پاسداری و نحوه انجام وظیفه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت برنامه ریزی و کنترل زمان بندی پروژه با نرم افزار MSP

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

جوشکاری پلی اتیلن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهبود دهنده ها برای انواع آرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تولید ناب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول انبارداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تهیه و تنظیم قرادادهای بازرگانی و آشنایی با مسائل حقوقی قراردادهای تجاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی جرثقیل ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه برداری عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

معتبر سازی ، کالیبراسیون ، وریفیکا سیون

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خرید خارجی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انبارداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با 5s

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تشریح الزامات آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با خطرات گاز H2S

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 9001:12015 LEAD AUDITOR

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

LEAD AUDITOR ISO 9001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

LEAD AUDITOR ISO 9001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO :2018 الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO : 50001 : 2018

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی و تشریح الزامات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO :14001 , ISO :9001 ممیزی داخلی و تشریح الزامات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IMS ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هزینه های کیفیت QC

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

QC

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با PLC S7 - 1200 + HMI

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک قرارداد 9710205 و گودبرداری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 31000 مدیریت ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 22000:2005 مبانی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IMS ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IMS الزامات و مستند سازی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PPAP طرح ریزی فرایند تائید قطعات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رانندگی به روش تدافعی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با استاندارد های ملی و بین المللی مربوط به مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

5S

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

EFQM - اصول و مبانی مدل تعالی سازمانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HACCP-تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رضایت مندی مشتری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت کیفیت پروژه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی سیستم مدیریت انرژی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت انرژی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

(حلال(استاندارد ملی ایران شماره 12000

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استاندردهای ملی بین المللی مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گسترش کنترل کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 500001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هفت ابزار کنترل کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت کیفیت در مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیت مشاور استاندارد ISO9001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با گاز کراتو گرافی روغن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

FTA,WHAT IF ,FMEA.HAZOP تکنیک های ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمایشات گندم و آرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

(حلال(استاندارد ملی ایران شماره 12000

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تضمین کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل و تضمین کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با فرآیندهای پالایش نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استانداردهای برق و روش استفاده از آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با الزامات ایزو 17025

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل فرآیند آماری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظام آراستگی در محیط کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهینه سازی مصرف انرژی در روشنایی و ترانسفورماتورها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و فنون اندازه گیری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با ایزوهای رایج کیفی در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی طراحی سیستم های تصفیه آب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظام آراستگی در محیط کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت آزمایشگاهی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظام آراستگی محیط

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استاندارد ملی ایران 6792

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استاندارد ملی ایران 9426

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استاندارد ملی ایران 9747

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رانندگی به شیوه تدافعی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HAZOP مطالعات خطر و قابلیت عملکرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HAZOP مطالعات خطر و قابلیت عملکرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تصفیه پساب های صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات استاندارد ISO 50001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی و مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی نیازهای فناورانه صنایع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آلودگی ها و الزامات زیست محیطی در صنایع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آلودگی محیط زیست و اثرات آن بر مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی و کنترل آلاینده های زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی نیازهای فناورانه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

QFD توسعه عملکرد کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کاهش ضایعات در صنعت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی کنترل کیفیت لوله های پلی اتین و گالونیزه (خرید،اجرا،بهره برداری)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO/IEC 17025

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالیبراسیون تخصصی سیستم های اندازه گیری گازسنج ها و دتکتورها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالیبراسیون عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

BPMN مدل سازی فرایندها با

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

GMP

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهداشت مواد غذایی و امور تغذیه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO17025آشنایی با الزامات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایزو ISO10004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایزوISO31000

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO/IEC 17020آشنایی با الزامات و ممیزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO/IEC 17025آشنایی با الزامات و ممیزی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول بسته بندی و بازاریابی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مخازن تحت فشار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با گاز هیدروژن سولفید

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تفکر سیستمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظام پیشنهادات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی عملکرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با تجارت الکترونیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با بازار بورس و سرمایه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مقررات گمرک ، بانک ، بیمه و ارز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حلال

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل ترافیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت آزمایشگاهی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت9001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رانندگی به شیوه تدافعی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با متدولوژی شش سیگما

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با خطرات گاز هیدروژن سولفید

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهینه کاوی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

QFDتوسعه عملکرد کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی14001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تفکر استراتژیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تفکر استراتژیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 9001:2015 تشریح الزمات و مستندسازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 19011 مبانی سیستم های مدیریتی براساس

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

راههای مقابله با نفوذ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تفکر استراتژیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با روشهای کار با مدیران مافوق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HMI آشنایی با سیستم مانیتورینگ تاچ پنل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

VFD آشنایی با سیستم کنترل دور موتورهای الکتریکی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با سیستم کنترل PLC

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روشهای نوین کار تیمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم ها و بهره وری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SERVO & STEPPER آشنایی با سیستم کنترل ماشین های الکتریکی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی و مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سرممیزی ISO 9001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فن بیان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس ISO 9001:2015,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم پایه سیستم مدیریت یکپارچه براساس استانداردهای

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هزینه های کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

مسوول کنترل کیفیت حرفه ای

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگروهی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیت کارشناس تضمین کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی سیستم های مدیریتی براساس ISO 19011

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی داخلی آزمایشگاهها بر اساس استاندارد ISO 17025

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 9001 & ISO14001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 9001:2000

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی استاندارد بازرسی ISO/IEC 17020

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها ISO/IEC 17025:2005

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO/IEC 17025:2005 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی و الزامات ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها ISO/IEC 17025:2005

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2010

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی و الزامات ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی سیستم مدیریت کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 9001:2000

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت شرایط اضطراری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با قوانین و مقررات استاندارد و تقلب در محصول

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نظام آراستگی محیط

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با قوانین و مقررات استاندارد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با الزامات مراکز پیش دبستانی و مهد کودک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با استانداردها (کارخانه ای، ملی، منطقه ای و بین المللی )

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نظام آراستگی محیط کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برند

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل عملیات سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی - HACCP

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با سامانه استانداردسازی تجهیزات تفریحی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش نویس ISO 9001 ویرایش 2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

الگوبرداری سیستماتیک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

از ایده تا عمل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با ابزارهای کنترل کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت انرژی در صنایع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

هوش هیجانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و الزامات استاندارد ایزو 2008-9001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آنالیز پیامد انفجارات صنعتی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

مقررات و آیین نامه بندری و دریایی ایران

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

عملیات بندری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

بارچینی و انبار داری کالا

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

استراتژی اقیانوس آبی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

مستندسازی HSEQ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

گسترش عملکرد کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

GUM & EUM تخمین عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با آخرین تغییرات قوانین صادرات و واردات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

استاندارد اجرای طرح های پلی اتیلن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

آسیابانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتری بر اساس ISO 10004

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی و تایید سیستم اندازه شناسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تخلیه هوای خطوط و شبکه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول کنترل کیفیت کالا

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تفکر خلاق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابداری بازرگانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با بازار بورس و سرمایه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت زنجیره خرید و تامین کالا

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

مقررات گمرک ، بانک بیمه و ارز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت جهانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با سیستم مدیریت انرژی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

استاندارد و رسانه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ویراستاری استانداردها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با استانداردهای مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی عملکرد و شاخص های بهره وری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی ISO 15189

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات استاندارد مدیریت آموزشی بر اساس ISO 10015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم HACCP و کاربرد آن در ایمنی مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 9001-2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناخت استانداردهای مواد و مصالح ساختمانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استانداردهای شیر و لبنیات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول مستند سازی براساس ISO 10013

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

تشریح الزامات ISO 9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت آموزش بر اساس ISO 10015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت بتن بر پایه دوام محصول و استاندارد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با تدوین استانداردهای ملی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمان های دولتی IWA4:2005

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمان های آموزشی IWA2:2007

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمان های بهداشتی و درمانی IWA1:2005

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با الزامات GMP اداره کل تجهیزات پزشکی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و تشریح الزامات استاندارد ملی 13000 ISIRI

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هزینه های کیفیت COQ

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بسط عملکرد کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل آماری فرآیند SPC

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ابزارهای هفتگانه آماری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طرح ریزی فرایند تایید قطعات PPAP

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طرح‏ریزی پیش هنگام کیفیت محصول APQP

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت آموزش ISO 10015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی مجدد فرایند ها BPR

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تفکر سیستمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شش سیگما

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهبودمستمر فرایندها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظام آراستگی محیط

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت کیفیت جامع TQM

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

GMP آشنایی با اصول

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

صحه گذاری و تطبیق نتایج اندازه گیری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار گزارشات کاربردی سیستمهای مدیریتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

طنابها و گره ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با انواع ماسکهای تنفسی و نحوه استفاده از آنها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پروانه های کار گرم و سرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO28001:2007

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت و مسولیت ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE اصول و مقررات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PSM سیستم مدیریت ایمنی فرآیند

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل کیفیت عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی چهارگانه در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دکل نوردی مخابرات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی کار با گازها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

امداد و کمکهای اولیه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 22000 :2018

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی کار با مواد شیمیایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات HSE پیمانکاران

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSEالزامات پیمانکاران

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 31000: 2018

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انواع ماسکهای تنفسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

H2S آشنایی با خطرات گاز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی کار در ارتفاع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

INTERNAL AUDIT ISO 9001 :2015

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رعایت ایمنی در شیکه های توزیع برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PIPING

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نظام آراستگی محیط

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با نظام آراستگی محیط

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IMSسر ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سایز آپ حوادث

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE الزامات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات HSE

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 45001 :2018

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 2015-14001

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مقررات و اصول HSE

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با دستگاههای آزمایش گاز و انواع ماسک های تنفسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کمک های اولیه و امداد مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی و آتشنشانی عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 21500

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فرماندهی حریق و کار تیمی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول بهداشت و ایمنی کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گزارش نویسی حوادث

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجزیه و تحلیل حوادث

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

واکنش در شرایط اضطراری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مجوزهای کاری و هماهنگی های عملیاتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با وظایف و مسولیت های افسر ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کمک های اولیه و امداد مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

افسر ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بهداشت عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE اصول و مقررات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول فرماندهی حوادث

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با دستگاه های آزمایش گاز و انواع ماسک های تنفسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HACCPتجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انواع کف آتش نشانی و روش های تست میدانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی و آتش نشانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آلودگی های زیست محیطی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE تربیت افسر

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی جوشکاری، ریخته گری،جرثقیل، برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم ایمنی انواع حفاظ ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی برق صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت بحران

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی در صنعت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE اجرایی بر اساس الزامات OHSAS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

OHSAS اجرایی بر اساس الزامات HSE

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی پیمانکاران

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE PLAN

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PPE - لوازم استحفاظ فردی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آنالیز خطرات شغلی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

واکنش در شرایط اضطراری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PSM - مدیریت ایمنی فرایند

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مقررات اصول HSE

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 45001:2016 آشنایی با استاندارد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ISO 45001 آشنایی با استاندارد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی و آتش نشانی عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی و آتش نشانی عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی و آتش نشانی عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در واحدهای صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظام بهسازی و آراستگی در محیط کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رفتارشناسی اطفای حریق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

BOSIET

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی هلیپکوتر

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش کاهش خطاهای انسانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آتش نشانی مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیت مدرس

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول طراحی تصفیه خانه های پساب های صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تشریفات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی در شبکه های برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رانندگی به شیوه تدافعی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HUET

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بقا در دریا

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

افسر ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اطفای حریق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی کار با لیفتراک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

افسر ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی و آتش نشانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE.MS BASIC CONCEPTS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

SAFETY CULTURE

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE.MS FOR MANAGERS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره تخصصی آتش نشانی و اطفا حریق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE در ساختمان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی در برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IMS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

افسر ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکات ایمنی حین زلزله

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اطفاء حریق مقدماتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

PPEتجهیزات حفاظت فردی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE در پروژه ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE حین کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی ایمنی و بهداشت کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت HSE در واحدهای صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE.MS

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با تجهیزات ایمنی و بهداشتی در تاسیسات آب و فاضلاب

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارزیابی ریسک در صنعت نفت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی جرثقیل

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

علت یابی حریق و انفجار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برگه اطلاعات ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مقابله با حریق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کار در ارتفاع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت شرایط اضطراری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عملیات آتشنشانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجهیزات حفاظت تنفسی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجهیزات حفاظت فردی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انواع خاموش کننده های آتش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی عمومی برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با تجهیزات آتش نشانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی در صنعت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با ایمنی آتش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آتش نشانی پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بررسی علل حریق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اطلاعات ایمنی مواد(MSDS)

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کار در ارتفاع

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عملیات آتشنشانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انواع ماسک های تنفسی و دستگاه آزمایش گاز

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با وسایل حفاظت فردی و ایمنی فضای بسته و محدود

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مواد اطفاءحریق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با گاز H2S

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس OHSAS 18001:2007

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی عمومی بهداشت و کمک های اولیه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات HSE پیمانکاران

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

لوازم حفاظت فردی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در محیط کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

انرژی زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی در پروژه های عمرانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آتش نشانی پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی دیگهای بخار مخازن و ظروف تحت فشار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اطفاء حریق پیشرفته و امدادرسانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی علل وقوع حریق و حوادث

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول ایمنی در جوشکاری و برشکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی ایزو 9001 و بهبود کیفیت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی آتش نشانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آتش نشانی پیشرفته

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی دیگهای بخار و مخازن تحت فشار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اطفاء حریق پیشرفته و امدادرسانی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناسایی علل وقوع حریق و حوادث

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی در جوشکاری و برشکاری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی کار در آزمایشگاه

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریتی ایمنی بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

امداد و نجات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی عمومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

امداد و نجات

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

افسر ایمنی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریتی ایمنی بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی جوش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی وسایل بالا برنده، جرثقیل سقفی و لیفتراک

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پیشگیری از حریق در واحدهای صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقا آن در سازمان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریگری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارگونومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی کار با مواد شیمیایی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سلامت روانی در محیط کار

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی حریق، نحوه استفاده از خاموش کننده ها و مقابله با آتش

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مبانی واکنش در شرایط اضطراری و نحوه مقابله با حوادث

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با اصول کار در محیط های پر خطر و کاربرد پرمیت کار گرم و سرد

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی بهداشت

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایمنی وسایل بالا برنده جرثقیل سقفی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پیشگیری از حریق در واحدهای صنعتی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقا آن در سازمان

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریگری

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارگونومی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام